Política de privacitat i protecció de dades

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable GLORIA SANCHO BREGANTE que ha estat degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar sobre els productes i serveis soŀlicitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos. L'informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició, que podrà exercir en el domicili social de GLORIA SANCHO BREGANTE, situat en CLINICA DENTAL GLORIA SANCHO - PL. AJUNTAMENT, Nº 24, 1º-1ª - 17600 FIGUERES (Girona).

L'informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per conservar, a terceres persones.